"Р С Г С"

<<назад

 

У С Т А В

 

І. ГЛАВА ПЪРВА 

СЪЩНОСТ

 

 Чл.1. Този Устав е измененият и допълнен Устав на БАПЗГ (регистриран СГС ФД № 6809/2003) и е съобразен със Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (ЗСОМСААМС), обнародван Д.В. бр. 46 от 03.06.2005 г., наричан по-нататък Закон за съсловието, който урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на съсловието, условията за упражняване на професията им, както и за поддържане на професионалния им регистър.

Чл. 2. (1) Наименованието на съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти е „Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи”, наричана по-долу Асоциацията.(2) Българската Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи (БАПЗГ) е юридическо лице със седалище: гр.София, район “Триадица” бул.”Акад. Иван Гешов” №15, НЦООЗ, ет. 2, .(3) Българската Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи реализира своята дейност по места, чрез Регионални колегии, които се явяват клонове на Асоциацията.

Чл. 3. Българската Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи (БАПЗГ) е  независимо съсловно сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ЗСОМСААМС, което обединява медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти на Република България, независимо от образователното им ниво и специалност и работещи в здравната система, медицинската наука и образование, здравните услуги и социалната сфера, от частния и публичния сектор в Република България.

Чл. 4 (1) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които упражняват професията си, членуват в БАПЗГ и са вписани в регионалните регистри с персонален номер от националния регистър,(УИН).

(2) Членството на медицинските сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, които не упражняват професията си, е доброволно.

Чл. 5. Асоциацията работи на принципа на самоиздръжката.Тя набира средствата си от:

1.членски внос;

2.такса продължаващо обучение;

3.материални и парични дарения;

4.одобрени проекти, международни инвеститори и институции – в рамките на различни програми;

5.кредити;

6.договори с Правителството;

7.стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Асоциацията и разрешена от законите;

(2) Асоциацията:

2.организира семинари и лекционни курсове и други прояви, съдействащи за    постигане на  целите ;

3.осъществява контакти със сродни организации  в страната и чужбина;

4. провежда беседи, дискусии, изложби,срещи с изявени професионалисти в областта и обмяна на опит;

5. извършва експертна и консултантска дейност с други организации;

6. привлича известни специалисти от страната и чужбина за подпомагане на дейността;

7. организира, финансира и извършва и други разрешени от закона дейности, свързани с целите на Асоциацията;

Чл. 6. Дейността на Асоциацията се осъществява въз основа на Закона за съсловната организация на мецицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, този Устав и решенията на Конгреса.

Чл. 7. Асоциацията се представлява от Председателя на Управителния съвет, който може да упълномощава други лица за извършване на определени дейности.

 

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТА, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

 Чл. 8. Асоциацията осъществява своята дейност в частна полза на своите членове.

Чл. 9.(1) Асоциацията има за предмет на дейност: изразяване  и защитаване на  интересите, гражданската и професионалната позиция и статут на членовете си за усъвършенстване на образованието, квалификацията и специализацията, усъвършенстване на  законодателството, подобряване на жизненото равнище на членовете и  съдействие за пълноценната им реализация; сътрудничество с държавни, обществени и други организации, които имат сходни цели и биха подпомогнали реализацията на целите на сдружението.

(2) За осъществяване на своя предмет на дейност Асоциацията извършва дейност като:

1. събиране, анализиране и популяризиране на информация по въпросите на здравните грижи;

       2. пропагандиране и популяризиране на идеите на българския и световен опит в областта на здравните грижи;

       3. издаване и предоставяне на печатни материали, отнасящи се до дейността им;

       4. осигурява възможност за сдружаване, с цел разгръщане на лична инициатива и предприемчивост на членовете на Асоциацията;

       5. търси международни контакти, да членува или да поддържа делови отношения с международни организации със сходни цели на Асоциацията;

      6.  разгръща медийни и всякакви други позволени от закона дейности, които са подходящи за набиране на средства за съществуването, популяризирането и осъществяването на целите и задачите на Асоциацията. Да организира издания, ориентирани към здравните грижи, като основно научно, практическо и информационно издание на Асоциацията е списание „Здравни грижи”;

      7. учредява фирми и регистрира сдружения със стопанска цел, подпомагащи дейността на Асоциацията, които не са в противоречие със ЗЮЛНЦ;

      8.извършва проучвателна дейност на потребностите и организира продължаващо обучение, чрез квалификационни курсове по актуални проблеми на здравните грижи; чрез проекти на програма ФАР и др., в сътрудничество с Факултетите по “Обществено здраве” и медицинските училища и базите за следдипломно обучение;

Чл. 10. Основните цели на БАПЗГ са :

 (1) Да представлява своите членове, да изразява и защитава правата, интересите, гражданската и професионалната им  позиция по отношение на законодателството, труд, образование, квалификация и специализация, жизнено равнище и социално осигуряване.

 (2)  Да издига професионалния и социалния статут на членовете си и да съдейства за пълноценното им реализиране, както в Република България, така и в рамките на ЕС.

 (3)  Да следва постиженията на СЗО и съвременната наука и да си сътрудничи с други граждански и съсловни организации в България и чужбина.

(4)  Да повишава нивото на квалификация и специализация на съсловието.

(5)  Да гарантира  добра практика при спазване на етичните норми.

(6) Да реализира проекти за промоция и профилактика на определени заболявания на регионално и национално ниво.

 (7) Съгласно предвидения в българското законодателство ред, да осъществява дейност чрез различни проекти и организационни форми (хосписи и др.) за осигуряване на здравни грижи на лица или групи от населението, които не могат да ги осигурят сами, поради състоянието си (възраст, болест, инвалидност и др.), не знаят как, не трябва да ги извършват или нямат достъп до здравеопазната система; чрез програми за подпомагане лечението и защитата на социалните права на болни със заболявания, ограничаващи възможността им за гражданска и социална реализация, както и на социално незащитени лица (с умствени и психически разстройства); грижи за качество на живота на стари и немощни хора; палиативни грижи в терминален стадий за достойна смърт; подпомагане лечението и грижи за болни с тежки социално-значими заболявания и борба с тези заболявания; създаване, организиране и реализиране на образователни програми,насочени както за съсловието, така и за болните и техните близки (СПИН, рак, диабет и др.).

(8) Разработване на проекти, насочени  към защита на общите и социалните права и подкрепа на пациенти и лица в неравностойно социално положение – инвалиди, лица страдащи от специфични заболявания, лица с ограничен достъп до здравни услуги и др.

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

 

 Чл. 11. За постигане на тези цели, Асоциацията изпълнява следните функции и задачи, съобразно Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти :

(1) Представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;

(2) Създава и води национален и регионални професионални регистри на членовете си;

(3) Определя условията и реда за вписване в регистрите по т. 2 на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти ;

(4) Изработва и приема правила за издаването на сертификат за квалификация по професията;

(5) Приема Кодекс за професионалната етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и упражнява контрол по спазването му;

(6) Приема правила за добра практика (здравна грижа), предлага ги за утвърждаване от Министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;

(7) Налага санкциите, предвидени в Закона за съсловието и този Устав;

(8) Провежда, организира, координира и регистрира продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища, с БЧК, с базите за следдипломно обучение и в съответствие с правила, изработени от Националния съвет по качество и одобрени с решение на  Националния съвет;

(9) Участва със свой представител във Висшия медицински съвет към Министъра на здравеопазването;

(10) Дава становища и конкретни предложения при изработването на закони и нормативни актове в областта на здравните грижи, осъществявани от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;

(11) Осъществява сътрудничество с други органи, организации и институции в страната и чужбина;

(12) Представлява своите членове при провеждане на конкурси за ръководители на здравните грижи;

(13) Подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда, съгласно Устава на организацията и решенията на УС в следните насоки:

(а) събиране, анализиране и популяризиране сред тях на информация по въпросите на здравните грижи;

(б) пропагандиране и популяризиране на идеите на българския и световен опит в областта на здравните грижи;

(в) издаване и представяне на печатни материали, отнасящи се до дейността им;

 

ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНСТВО ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 12.(1) Членове на Асоциацията  могат да бъдат дееспособни физически лица, които трябва да отговарят на изискванията в чл.4 и 5 от Закона за съсловната организация.                  

 (2) Членството в  Асоциацията възниква с вписването в регистъра на Регионалната колегия на територията, на която лицата по чл. 4 от Закона за съсловието, осъществяват дейността си.

(3) Вписването се извършва след подаване на заявление по образец в Колегията по ал. 2. В заявлението се посочват трите имена, единния граждански номер, месторождението, гражданството на лицето и адреса по местоживеене и месторабота, номер, дата и място на издаване на диплома за образователна степен, диплома за специалност и удостоверение за квалификация.

(4) Вписването на нови членове на Асоциацията, които ще упражняват професията си извън територията на Република България се извършва след подаване на заявление за вписване в националния регистър до Управителния съвет на Асоциацията.

(5) За времето, за което лицата по ал. 4 упражняват професията си извън територията на Република България, членският внос се заплаща към Централата на Асоциацията

(6) След завръщането си в Република България, лицата по ал. 4 се вписват в регистъра на Регионалната колегия на територията на която ще осъществяват дейността си.

(7) Документите предвидени в чл. 35 т. 3 от Закона за съсловието се подават, когато се подава заявление за сертификат за квалификация, по правилата на НСК.

Чл. 13. (1) Управителният съвет на РК на БАПЗГ проверява дали са налице изискванията по Закона за съсловието и Закона за здравето за вписване на лицата, упражняващи професиите си по чл. 1 в регистъра на колегията.

(2) Ако лицата отговарят на изискванията по ал. 1 , вписването се извършва в 14 дневен срок, от подаване на документите по чл.35 ал.2 /от Закона за съсловието/.

(3) Управителният съвет на РК на БАПЗГ изпраща информацията от регистъра си до УС на Асоциацията за вписване в националния регистър. В срок до един месец Управителния съвет на БАПЗГ издава членска карта  с персонален номер на лицето по образец, утвърден от Националния съвет.

(4) В случаите по чл. 12, ал. 4 проверката на заявлението и вписването се извършва от УС на Асоциацията.

(5) Лицата, които отговарят на изискванията по чл. 12, ал.1, желаят да упражняват професията си и не са изпълнили задължението си по § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСОМСААМС могат да подадат  заявление за вписване в съответната регионална колегия, след внасяне на членския внос за съответния период.

(6) Отказ от вписване в регистъра на Регионалната колегия се прави при :

1. непредставяне на документите по чл. 35 ал. 2 от Закона за съсловието

2. при заличаване на лицето от регистъра на друга Регионална колегия – за срока на наказание, по реда на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

(7) Отказът за вписване в регистъра може да се обжалва в седем дневен срок от получаване на съобщението пред Управителния съвет на БАПЗГ, който се произнася с решение в едноседмичен срок.

(8) Решенията на УС на БАПЗГ подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 14. (1) В регистъра се вписват следните обстоятелства :

Трите имена, единният граждански номер, месторождението и гражданството

адрес по местоживеене и месторабота

образователна степен по направление здравни грижи - номер, дата и място на издаване на дипломата

специалност - номер, дата и място на издаване на дипломата

научната степен, научното звание - номер, дата и място на дипломата, съответно протокола

наложените наказания по реда на  Закон за съсловната организация

други валидни документи, удостоверяващи придобитата квалификация;

други обстоятелства, определени от Националния съвет

(2) Лицата, вписани в регистъра на Регионалната колегия са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 4, 5, 6 и 7.

(3) Всички вписани обстоятелства и промени в регистъра, Регионалната колегия изпраща на националния регистър на електронен и хартиен носител в срок до 10 дни.

(4) Националният и регионалните регистри са за служебно ползване и при ползването им се спазват изискванията на този закон и на Закона за защита на личните данни.

(5) Лицата, които не са получили уникален идентификационен номер (УИН) от националния регистър на БАПЗГ, могат да получат УИН след подаване на  заявление при условията и по реда на чл.13, ал.5.

(6) Лицата по ал. 5 могат да подадат молба за издаване на Сертификат за професионална квалификация при условие, че имат три години стаж по специалността, от последните си пет години трудов стаж.

 

ГЛАВА ВТОРА

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 Чл. 15.  Членовете на БАПЗГ имат право:

1. Да избират и да бъдат избирани в органите на БАПЗГ и на Регионалните колегии;

2. Да се ползват от закрилата на Асоциацията при спорове, свързани с упражняването на професията;

3. На материална помощ в случаи на нужда, по решение на ръководството на дружеството;

4. Да бъдат информирани за дейността на БАПЗГ;

5. Да търсят съдействието на БАПЗГ за професионалното си усъвършенстване;

6. На достъп до обстоятелствата, вписани в регистъра;

Чл. 16. Членовете на БАПЗГ са длъжни да:

1. Упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и в рамките на своите компетенции;

2.  Прилагат правилата за добра медицинска практика;

3.  Спазват Устава;

4.  Уведомяват Управителния съвет на Регионалната колегия, в която членуват за промените, свързани с упражняването на професията;

5. Внасят редовно членския си внос.

 

ОРГАНИ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

 Чл. 17. Органите на Асоциацията са :

 (1). Конгресът на БАПЗГ

 (2)  Национален съвет

 (3)  Управителен съвет на БАПЗГ

 (4 ) Контролна комисия

 (5)  Комисия по професионална етика

 (6)  Национален съвет по качество (НСК)

Чл. 18. (1)Конгресът на БАПЗГ се състои от УС и делегати, избрани на Общите събрания на Регионалните колегии.

(2) Представителите по ал.1 се избират от общи събрания на Регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 75 члена. Членовете към един клон добиват право на още един делегат, ако броят им надвишава с повече от 38 кратното на 75 /число /.

Членовете на Националния съвет и председателите на Контролната комисия, Комисията по професионална етика и членовете на НСК, които не са избрани за делегати от Общите събрания на съответния клон, участват в работата на Конгреса с право на глас.

(3) Конгресът по ал.1  се свиква на редовни заседания най-малко на 3 години и на извънредни заседания. След изтичане на определения в този устав мандат на органите по чл. 17 се свиква редовен конгрес за отчет на дейността им и за избор на нови органи..

(4) Мандатът на избраните представители по ал. 1 е 5 години до провеждане на следващ редовен конгрес на Асоциацията по чл. 18, ал. 3, изречение второ.

(5) Делегати на извънредния конгрес са членовете на Националния съвет, Управителния съвет, Националния съвет по качество, Контролната комисия, Комисията по професионална етика, Управителния съвет на Съвета на главните сестри, делегатите от регионалните колегии, избрани на предходния редовен конгрес.

 

 ПРАВОМОЩИЯ

 

Чл. 19. Конгресът на БАПЗГ:

(1) Приема, допълва и изменя Устава на БАПЗГ;

(2) Приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и осъществява контрола по спазването му;

(3) избира и освобождава Председателя,главния секретар и членовете на Управителния съвет; Председателя и членовете на Контролната комисия; Председателя и членовете на Комисията по професионална етика.Председателят на УС се избира по предложение на Националния съвет., което включва до 3 кандидати. Член на УС, по право за един мандат остава предишният председател;

(4) Приема, допълва и изменя правилата за издаване на сертификат за квалификация по професиите, включени в организацията по чл. 2, ал. 1;

(5). Избира и освобождава Председателя  на Националния съвет по качество.

(6). Приема отчетите на Управителния съвет, на Контролната комисия, на Комисията по професионална етика и на Националния съвет по качество;

(7) Определя минималния размер на членския внос и встъпителния членски внос, размера на отчисленията към органите на национално и регионално равнище;

(8) Приема правилата за набиране и разходване на средствата на БАПЗГ, които стават неразделна част от Устава;

(9) Взема решения по всички други въпроси и вътрешни актове, свързани с дейността на БАПЗГ;

(10)За председател на УС на Асоциацията и за главен секретар  могат да бъдат избирани лица, които имат висше образование по специалността “медицинска сестра” с най-малко 3 години професионален трудов стаж.

.(11)Изискванията по ал.10 се отнасят само за председателя и главния секретар наУправителния съвет по чл.14 от Закона за съсловието.

Чл. 20. Конгресът :

Отменя решения на другите органи на Асоциацията, противоречащи на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;

Решенията на Конгреса са задължителни за другите органи на Асоциацията;

Решенията на Конгреса подлежат на съдебен контрол, относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава;

Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със Закона за съсловието, Устава или предходно решение на Конгреса, могат да бъдат оспорвани пред Конгреса по искане на заинтересуваните членове на Асоциацията или на неин орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на взимането на решението;

 СВИКВАНЕ

Чл. 21. (1) Редовен конгрес се свиква от Управителния съвет най-малко на 3 години. Управителния съвет свиква редовен конгрес след изтичане на определения в този устав мандат на органите по чл. 17 за отчет на дейността им и за избор на нови органи.

Ако Управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикването му, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията, по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Управителният съвет може да свиква извънреден Конгрес, ако важни причини налагат това.

(3) С решение на Управителния съвет се определят дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Конгреса. Най-малко 14 дни преди посочения ден за свикване на Конгреса в ежедневник се публикува покана, която съдържа дневния ред, датата и часа на провеждането му и по чия инициатива се свиква. В същия срок поканата за Конгреса се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията.

(4) Член на Конгреса няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до :

1. Него, неговият съпруг/а/ или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително;

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства взимането на решения;

Чл. 22.(1) Конгресът на БАПЗГ се смята за законно проведен при присъствието най-малко на две трети от избраните представители.

 (2) Конгресът на БАПЗГ приема Устава и Кодексите за професионална етика с квалифицирано мнозинство от две трети от делегатите, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) При липса на кворум Конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати.

(4) Гласуването за избор на председателите и на органите по чл.19, ал.3 е явно и се извършва с делегатски карти.

(5) В случаите, когато двама кандидати за председатели на органите по чл.19, ал.3 са получили равни гласове, изборът се извършва след провеждане на балотаж в същия ден.

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 23 (1) Управителният съвет на Асоциацията се състои от:

1.Председател

2.Заместник-председатели, които се избират от Управителния съвет измежду членовете му, като един от тях  задължително е лице с придобито висше образование по специалността” Акушерка”.

3. Главен секретар

4. Членове, избрани от Конгреса, чийто общ брой не по-малко от 12 и не повече от 28 човека.

(2) В работата на УС участват без право на глас и Председателите на Националния съвет по качество, Контролната комисия и на Етичната комисия.

(3) Председателят на УС, главният секретар и членовете на Управителния съвет се избират от редовен конгрес с мандат от 5 години, но за не повече от два мандата.

(4)  Половината от състава на УС, с изключение на Председателя, зам.-председателите и Главния секретар се обновява на не повече от 3 години на Конгрес.

 

 ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 24. Управителният съвет на БАПЗГ:

1. Свиква конгрес;

2. Управлява имуществото на организацията;

3. Води, поддържа и актуализира годишно националния регистър по чл. 8, т. 2 от ЗСОМСААМС;

4.Осигурява ползване на данните от националния регистър за целите, определени в закона;

5. Ръководи дейността на БАПЗГ по изпълнението на нейните функции;

6.Работи съвместно и подпомага дейността на Националния съвет по качество;

7.Определя щатните длъжности, необходими за осъществяване на дейността, техническия персонал и трудовите възнаграждения и хонорари.

8. Взема решения за издания и избира главен редактор на печатния орган на Асоциацията;

9. Избира от състава си представители за участие в различни комисии на национално ниво;

10. Определя ресорите на членовете на УС и Регионалните колегии, за които отговаря всеки член на УС;

11.Осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;

12.Приема годишен финансов план и програма за дейността на Асоциацията;

13.Подготвя и внася на Конгреса – отчет за дейността на Асоциацията;

14.Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;

15.Определя адреса на Асоциацията;

16.Взаимодейства със сродни сдружения и други организации в страната и чужбина за изпълнение целите на сдружението;

17.Съставя помощни комисии по различни проблеми, съставени от членове на съюза или други експерти;

18. Координира и подпомага дейността на Районните колегии на Асоциацията, избира от състава си представители за участие в различни комисии на национално ниво;

19. Взима решения относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски;

20. Взима решение за участие в други организации;

21. Взима решения за разрешени от закона дейности;

 СВИКВАНЕ

 

Чл. 25. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика и от всеки от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от заместник – председател.

(2) Управителният съвет се свиква на заседание при необходимост, но най-малко веднъж на три месеца. Свикването се извършва с покана, отправена от Председателя на Асоциацията – препоръчано писмо, факс или по електронен път  до всеки от членовете на Управителния съвет, в което се посочва датата, часът, мястото и  дневния ред.

(3) Управителният съвет може да взима решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията за  разпореждането с имуществото – с 2/3 от присъстващите.

(6) При наличие на равен брой гласове, гласът на Председателя е решаващ.

(7) Управителният съвет може да взима решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение е подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УС

 Чл. 26. (1) Председателят на Управителния съвет:

1. Ръководи дейността на Асоциацията и на Управителният съвет

2. Лично или чрез упълномощен заместник-председател представлява Асоциацията при всички контакти в страната и чужбина

(2) В случай, че Председателят на Асоциацията е в невъзможност трайно да изпълнява своите функции, Управителният съвет на Асоциацията упълномощава един от зам. председателите за временно изпълняващ длъжността Председател.

(3) Председателят на Асоциацията съхранява печата.

(4) Председателят получава възнаграждение в размер, определен от УС,  за осъществяваната от него дейност.

(5) Зам.-председателите подпомагат Председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

(6) Главният секретар на УС.

ръководи дейността по непосредствено изпълнение на решенията на УС

организира заседанията на УС

организира технически и административно дейността на УС

главният секретар е на платена длъжност с граждански или трудов договор

осъществява взаимодействие с регионалните колегии

Чл. 27. За изпълнение дейността на УС по чл.16 от Закона за съсловието се създава Председателски съвет, в който се включват председателят , зам.-председателите и главният секретар на УС. Председателският съвет се свиква не по-малко от 2 пъти месечно и приема решения по текущи въпроси и изготвя становища по въпроси, чието решаване е от компетентността на Управителния съвет.

Чл. 28 (1) Контролната комисия на БАПЗГ се състои от Председател и четирима члена, които се избират по реда на чл.19, ал. 3 за срок от 5 години, но за не повече от два мандата

(2) Комисията по ал. 1:

1. контролира законосъобразността и целесъобразността на приетите от Управителния съвет решения и тяхното изпълнение;

2. представя пред Конгреса на УС на БАПЗГ отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Управителния съвет;

3.  при констатирани нарушения на Закона, Устава и решенията на Конгреса в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в Управителния съвет на БАПЗГ или свиква Конгрес на УС на БАПЗГ;

Чл. 29. (1) Комисията по професионална етика на БАПЗГ се състои от Председател и шест члена, които се избират по реда на чл.19, ал. 3 за срок от 5 години, но не повече от два мандата

 

(2) Заседанията на Комисията по ал. 1 са закрити. Комисията се произнася по въпроси, свързани с професионално-медицински, морално-етични и деонтологични норми, възникнали при упражняването на професиите.

 НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

 Чл. 30. (1) Националният съвет се състои от членовете на Управителния съвет, председателите на Регионалните колегии, председателите, зам. председателите на НСК, Контролната и Етичната комисии, както  и от председателя на Съвета на главните сестри, който има право на съвещателен глас.

    (2) Националният съвет може да провежда открити заседания.

    (3) Председател на Националния съвет е Председателят на Управителния съвет на БАПЗГ.

    (4) Националният съвет взема решения по определени въпроси, свързани с възложените функции на съсловната организация.

    (5) Националният съвет се свиква на заседание по предложение на петима от членовете му не по-малко от един път годишно.

    (6) Решенията на Националния съвет се приемат с обикновено мнозинство.

 НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО. ПРАВОМОЩИЯ

 Чл. 31. (1) Участва в изработването на наредбата за компетенциите на професионалистите по чл. 7 от Закона на съсловието и предлага на Министъра на здравеопазването критерии за професионалните степени на медицинските сестри,  акушерките и асоциираните медицински специалисти в съответствие с професионалната им квалификация и трудов стаж;

(2) Издава сертификати за квалификация по професията в съответствие с нормативно определените изисквания и правилата по чл. 8, т. 3 от Закона за съсловието;

(3) Изработва правила за добра практика за упражняване на професията от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;

(4) Ползва националния регистър, информационната система по Закона за съсловната организация и достъпа до личните данни и защитата им;

Чл. 32. (1) Националният съвет по качество се състои от 13 членове, в това число Председател и трима заместник-председатели.

(2) В състава на Националния съвет по качество се включват:

1. Шестима членове - от квотата на представителите на професията "медицинска сестра" и с минимум три години стаж по специалността;

2. Четирима членове - от квотата на представителите на професията "акушерка", с минимум 3 години стаж по специалността;

3. Трима членове - от квотата на асоциираните медицински специалисти, с минимум 3 години стаж по специалността;

(3) Председателят и заместник-председателите на Националния съвет по качество са лица, които имат придобита образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър”, „магистър” или специалност по професионални направления „здравни грижи” или „обществено здраве”, придобита в медицински университет.

(4) Заместник-председателите на Националния съвет по качество са трима, които се избират измежду членовете му и са по един от съответните представители на професиите, включени в организацията по чл. 2, ал. 1 от Закона за съсловието.

(5) Председателят се избира от Конгреса на БАПЗГ с мандат (5)  пет години, но за не повече от два мандата. Една втора (1/2) от членовете на Националния съвет по качество са с мандат най-малко 3 години, но не повече от два мандата.

(6) При необходимост Националният съвет по качество привлича външни експерти при решаване на конкретен проблем. Председателят на Националния съвет по качество изпраща покана до външните експерти.

(7) След избора на НСК на заседание, съвместно с УС на БАПЗГ се определят направленията, за които отговарят зам. председателите: сертифициране, добрата медицинска практика, продължаващо обучение и др.

Чл. 33. (1) Националният съвет по качество заседава най-малко веднъж месечно, като заседанията се свикват от Председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателите.

(2) Заседанията на Националния съвет по качество са редовни, ако присъстват най-малко половината от членовете му, като задължително има представители от всички квоти.

(3) Членовете на Националния съвет по качество се уведомяват писмено за дневния ред, датата и часа на заседанието най-малко три дни преди провеждането му.

  (4) Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство.

(5) Националният съвет по качество приема правила за организацията на дейността си.

(6) Председателят на НСК е на платена длъжност.

Чл. 34. (1) Към УС на БАПЗГ се създава Консултативен съвет на главните сестри.

(2) Съветът на главните сестри се формира на доброволни начала от главните сестри, които не са избрани в ръководните органи на БАПЗГ.

(3) Съветът на главните сестри си избира председател, който ги представлява в УС на Асоциацията.

Чл. 35. (1) Функцията на СГС е да дава предложения, изразява мнение и подпомага Асоциацията в дейността й.

(2) Председателят на Националния съвет на главните сестри взема участие в работата на Националния съвет, с право на съвещателен глас.

РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИ : РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ

Чл. 36. (1) Регионалните колегии на БАПЗГ са териториални органи на организацията със седалища и териториален обхват съгласно приложението.

(2) Регионалната колегия се състои от вписаните в регистъра й медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти.

Чл. 37. Органите на Регионалната колегия на БАПЗГ са:

1. Общо събрание

2. Регионален съвет

3. Управителен съвет

4. Контролна комисия

5. Комисия по професионална етика

Чл. 38.(1) Общото събрание на Регионалната колегия на Българската Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на 20 членове за всяка Регионална колегия. Условията и редът за избор на делегати на Общото събрание на Регионалните колегии на Асоциацията се определят в правила за работата им..

(2) Управителният съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания. Редовните заседания се провеждат най-малко  на  3 години. Управителния съвет свиква редовно общо събрание на регионалната колегия след изтичане на определения в този устав мандат на органите по чл. 37 за отчет на дейността им и за избор на нови органи. Редът на свикване, правилата за работа и за вземане на решения се определят в правила за работата на  РК.

(3) Делегати на извънредните Общи събрания са членовете на Управителния съвет на регионалната колегия  и делегатите, избрани на предходното редовно Общо събрание.

Чл. 39. (1) Общото събрание на Регионалната колегия на БАПЗГ:

1. Приема правила, програми и планове за работа на органите на Регионалната колегия;

2. Определя размера на средствата и начина на разпределението им за осигуряване на дейността на Регионалната колегия;

3. Избира и освобождава председателите и членовете на Управителния съвет, на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика;

4. Избира делегати за Конгреса на БАПЗГ- 1 делегат на 75 члена;

5. Приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на Регионалната колегия и взема решение по тях;

6. Приема правилата за набиране и разходване на средствата на Регионалната колегия;

7. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на Регионалната колегия, съгласно действащото законодателство и Устава на БАПЗГ;

(2) Правилата, програмите и плановете по ал. 1, т. 1 се приемат в съответствие с Устава на БАПЗГ.

Чл. 40. (1) Общото събрание на Регионалната колегия се смята за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание.

Чл. 41. (1) Управителният съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ се състои от Председател, заместник-председател, секретар и членове, които се избират за срок от 5 години, но за не повече от два мандата. Бившият Председател на Регионалната Колегия остава по право член на УС за един мандат. Броят на заместник-председателите и на членовете, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в правилата за дейността му.

(2)  Половината от състава на УС, с изключение на Председателя, заместник-председателя и Главния секретар се обновява на не повече от 3 години  на Общо събрание на Регионална колегия.

(3) Управителните съвети на Регионалните колегии се свикват на редовни     заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания - при  необходимост.

Чл. 42. Управителният съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ:

1. Ръководи работата на Регионалната колегия в съответствие с решенията на Общото събрание;

2.  Води и поддържа регистъра на Регионалната колегия по чл. 8, т. 2 от ЗСОМСААМС;

3. избира измежду членовете си зам.председатели;

4. Осигурява ползването на данните в регистъра за целите на този Закон и защитата им от неправомерен достъп;

5. Изпраща списък на своите членове на Управителния съвет на БАПЗГ, като го актуализира ежемесечно;

6.  Управлява имуществото на Регионалната колегия;

7.  Свиква Общото събрание на Регионалната колегия;

8. Осигурява защита на професионалните права и достойнството на членовете на Регионалната колегия;

9. Вписва в регистъра на Регионалната колегия наложените на членовете й наказания по този закон;

10.  Осъществява други функции, възложени му от Общото събрание;

Чл. 43.(1) Председателят на Управителния съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ организира и ръководи работата му и я представлява.

(2) Заместник-председателят подпомага председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.

(3) В случай, че Председателят на Регионална колегия е в невъзможност трайно да изпълнява своите функции, длъжността Председател до края на мандата се изпълнява от зам.-председателя, предложен от Управителния съвет на регионалната колегия.

(4) Когато предсeдателят на регионалната колегия е избран в национален орган на Асоциацията, длъжността се изпълнява от зам.-председателя до края на мандата.

(5) За член на УС на РК се избира  следващия кандидат, събрал най-много гласове в избирателната листа.

(6) Секретарят:

1. Организира дейността по изпълнение на решенията на Управителния съвет;

2. Организира и осигурява административно-технически цялостната дейност на Управителния съвет;

Чл. 44. (1) Контролната комисия на Регионалната колегия на БАПЗГ се състои от председател и членове, които се избират за срок от 5 години, но за не повече от два мандата

 (2) Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на Регионалните комисии по ал. 1 се определят с решения на Общото събрание и правилата за организация на дейността на Регионалните колегии.

(3) Комисията по ал. 1:

1. Контролира законосъобразността на взетите от регионалните Управителни съвети решения и тяхното изпълнение;

2. Представя пред Общото събрание на Регионалната колегия на БАПЗГ отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Управителния съвет;

3. При констатирани нарушения на Закона, Устава или решенията на Общото събрание в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в Управителния съвет на БАПЗГ, или свиква Общо събрание на Регионалната колегия;

(4) Председателят и членовете на Комисията по ал. 1 могат да присъстват на заседанията на Управителния съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ.

Чл. 45. (1) Комисията по професионална етика на Регионалната колегия на БАПЗГ се състои от председател и членове, които се избират за срок от 5 години, но за не повече от два мандата.Броят на членовете се определя от Общото събрание.

(2) Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от правилата за организация на дейността й и от Кодекса на професионалната етика по чл. 8, т. 4. от Закона за съсловието.

(3) Комисията по ал. 1:

1. Следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологичните правила и норми, свързани с упражняването на професията;

2. Разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1;

3. Издава актовете за установяване на нарушенията по чл. 40 от ЗСОМСААМС;

4. Осъществява други функции, възложени от Общото събрание на съответните Регионални колегии;

(4) Заличаването от регистъра на Колегията става само след решение на Националната комисия по етика.

Чл. 46. Заседанията на Комисията по професионална етика и на Контролната комисия на Регионалната колегия на БАПЗГ са закрити.

Чл. 47. (1) За членове на Управителен съвет, на Контролна комисия и на Комисия по професионална етика на БАПЗГ и в органите на регионалните им колегии не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:

1. Управителен съвет на БАПЗГ

2. Управителен съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ

3. Контролна комисия

4. Комисия по професионална етика

 РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ КЪМ РК НА БАПЗГ

Чл. 48. (1) Регионалният съвет се състои от членовете на УС на РК, председателите на дружествата , председателите  на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика на БАПЗГ.

(2) Председателят на РК е Председател на Регионалния съвет.

(3) Регионалният съвет взема решения по оперативни въпроси, свързани с възложените функции на Регионалната колегия.

(4) Регионалният съвет се свиква на заседание от УС на РК или по предложение на петима от членовете му един път годишно.

(5) Решенията на Регионалния съвет се приемат с обикновено мнозинство.

(6) На заседанието могат да присъстват представителите на Съвета на главните сестри, без право на глас.

Чл. 49. (1) Към РК на БАПЗГ се създава Консултативен съвет на главните медицински сестри на здравните заведения в региона.

(2) Съветът на главните сестри (СГС) се формира на доброволни начала от главните сестри, които не са избрани в ръководните органи на БАПЗГ.

(3) Съветът на главните сестри си избира председател, който ги представлява в УС на Регионалната колегия.

Чл. 50. (1) Функцията на СГС е да дава предложения, изразява мнение и подпомага Асоциацията в дейността й.

(2) Членовете на СГС вземат участие в работата на Регионалния съвет, със съвещателен глас.

ПЪРВИЧНИ ДРУЖЕСТВА НА БАПЗГ КЪМ РЕГИОНАЛНИТЕ КОЛЕГИИ

 Чл. 51. (1) В здравните и лечебни заведения се формират първични дружества на Асоциацията.

(2) Членовете на дружеството са работещи в здравното заведение или в сходни здравни заведения или с еднакви длъжности, /напр. училищни сестри/. Всеки член на Асоциацията може да избере в кое дружество да членува, в рамките на общината.

(3) Дружеството не може да бъде с по-малко от 7 члена.

Чл. 52. (1)  Дружествата на РК провеждат събрание за избор на ръководство и делегати на Общото събрание на РК: на 20 члена 1 делегат. Органи на дружеството са : събрание, ръководство.

Чл. 53. (1) Събранието избира, ръководството /Председател, зам. председател, секретар и членове/.

Контролна комисия

Комисия по етика

Чл. 54. (1) Ръководството на дружеството изпълнява всички функции и задачи според Устава на РК и своите планове и програми, приети на събрание на дружеството.

(2) Определя размера на средствата, необходими за дейността му и приема правила за тяхното изразходване.

(3) Приема отчети за дейността си и взема решения по тях.

(4) Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността му.

Чл. 55. (1) Председателят на дружеството организира и ръководи работата му и го представлява пред ръководството на здравното заведение, общинското ръководство, обществеността и др.

(2) Председателят представлява дружеството на всички нива , на които се вземат решения за съсловието и дейността му в здравното заведение или друга структура.

(3) Зам. председателят подпомага Председателя и го замества при отсъствие.

(4) Секретарят организира дейността по изпълнение на решенията на Ръководството.

 ГЛАВА ТРЕТА

 НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 56. Членовете на БАПЗГ носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:

1. Неспазване на правилата, предвидени в Кодекса за професионална етика;

2. Неспазване на правилата за добра медицинска практика;

3. Невнасяне на членски внос за период по-дълъг от 6 месеца.

 

Чл. 57. За нарушения по чл. 40 от ЗСОМСААМС на членовете на БАПЗГ могат да бъдат налагани следните наказания:

1. Порицание;

2. Глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;

3. Заличаване от регистъра за срок от три месеца до три години;

 

Чл. 58. Комисиите по професионална етика на Регионалните колегии на БАПЗГ разглеждат жалби за нарушения по чл. 40 от Закона за съсловието.

Чл. 59. (1) Нарушенията по чл. 40 /от Закона за съсловието/ се установяват с акт за констатирано нарушение.

(2) Актове по ал. 1 има право да съставя всеки член на Комисията по професионална етика към Регионалната колегия на БАПЗГ.

(3) Разглеждането на административно-наказателната преписка се извършва от Управителния съвет на Регионалната колегия /Дружеството при БАПЗГ. Управителният съвет взима решение и задължава Председателя на УС да издаде наказателно постановление в съответствие с решението на Управителния съвет.

(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на здравното заведение, в което работи наказаното лице.

Чл. 60. (1) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления по Закона за съсловието се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на Регионалната колегия на БАПЗГ.

Чл. 61. (1) Налагането на наказанията по чл. 41 от Закона за съсловието не изключва търсенето на наказателна или гражданска отговорност или на дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

(2) Когато при разглеждането на жалби органите по чл. 42 и 36 /от Закона за съсловието/ констатират данни за други нарушения извън тези по чл. 40 от Закона за съсловието, т.е. сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност.

 

 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

 Чл. 62. Имуществото на Асоциацията се състои от пари, вещи, вещни права, права за ползване, права върху интелектуалната собственост и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическото лице.

Чл. 63. Паричните средства на Асоциацията се съхраняват в банкова сметка. Тя може да ги влага в държавни или гарантирани от държавата ценни книжа и други инвестиционни инструменти, като се ръководи от съображения за сигурност на вложените средства.

Чл. 64. Ръководствата на Асоциацията на основание §2 от Закона за съсловието подават молба до съответните принципали за осигуряване на помещения, необходими за осъществяване на дейността им.

Чл. 65. (1) Асоциацията може да  образува и участва в търговски дружества по законоустановения ред, като решение за това се взима от Управителният съвет.

(2) Приходите от стопанската дейност се използват за постигане на целите й.

(3) Асоциацията не разпределя печалба.

Чл. 66. Разпоредител на имуществото е Управителният съвет.

Чл. 67. Управителите на клоновете и дружествата организират събирането на членски внос и внасят отчисленията за бюджета на БАПЗГ.

Чл. 68. По приложението на тази глава и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на БАПЗГ, Националният съвет приема отделен правилник.

Чл. 69. Членовете на Асоциацията не носят отговорност за нейните задължения.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 70.Асоциацията се прекратява:

/1/ С решение на Общото събрание - събор с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/2. / По решение на съда.

 

ЛИКВИДАЦИЯ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 71. При прекратяване на БАПЗГ се извършва ликвидация от Управителният съвет или чрез упълномощено от него лице. При ликвидация, ликвидаторът е длъжен, по възможност, да удовлетвори кредиторите на Асоциацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно-чрез осребряване на движимото, а след това и на недвижимото имущество, съгласно разпоредбите на чл. 43  /1/ и /2/ от  ЗЮЛНЦ.

Чл. 72. (1) Имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на друго юридическо лице с нестопанска цел със същата или близка нестопанска дейност по решение на Конгреса.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се предава на общината  по местоседалището на Асоциацията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 73. (1)Асоциацията има кръгъл печат с надпис “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ” – София.

Асоциацията има собствена емблема, която се поставя на всички официални документи.

(2) Регионалните колегии имат кръгъл печат с надпис – Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи – Регионална колегия - клон (посочва се името на града).

Чл. 74. Централен печатен орган на Асоциацията е списание „Здравни грижи”.

Чл. 75. За неуредени по този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Уставът е съставен в два еднообразни екземпляра – единият за Софийски градски съд, а другият - за Асоциацията.

Чл.76. Уставът е приет на Първи редовен Конгрес на БАПЗГ, проведен на 04.12.2005 г., изм и доп. на извънреден Конгрес на БАПЗГ, проведен на 29.11.2008 г.

 

 

 

 

 

 

 


<<назад